International, News

Bengla le tsunami rui Indonesia khou mansei 832 ta suluai kan the

Jakarta, Sep 30 (AGENCIES): Tatkanmei Friday nung tei Indonesia khou bengla jaimei khatni puan kathiu tanmei tsunami guang khou ruina mansei 832 theih tang kan the, samadru khou mansei geih ngan theihlou bam khong di he tuna ping bam e.

Kathiu tanhmei 7.4 magnitude bengla tei ruina Palu city khou gaan 821 suluailou kan e, mi city tei mansei lakh kathum ma lungmei bam e, mi bengla khatni tsunami tei ruina kaisem, gari khatni puatchei asut sukai suralou geih kan e, kai pangbin loumei khatni beach khou bammei nun ta duipui thang phung gut kanmei tei ruina theihmei nun sing mbu ku puni di he tuna official cham rui sa e.

Mansei theihmei pum ta katiam khang sumei rui taanduan sumei, Palu le Donggala city khou hei electricity guang dat makkhe, jangmei dui mekkhe khatni petrol khatni baimei thaao mak nga rianra bam the tuna sa e.

Author Since: Oct 29, 2018