Sports

5 men soccer khou Model BC rui champion lakan the

DihCham News Service

Tamenglong, October 24: Baptist Youth Fellowship, Bethel Baptist Church Tamenglong rui reimei suna lengmei One Day Open 5 Men Soccer gaina tatkeilou kan the. Tamenglong khou naimei Model Baptist Church (MBC) ruina Champion lakan the.

“Unity in Spirit” tumei latdun bang khou tatkei kanmei tournament tei ADC, Tamenglong tuang Education Board Chairperson, Lu Ramning Pame rui ginpi sulouna laanh patlou kan tuang e.

Mi tuang tournament khou tei team 20 guang kajaolou kan e. Mi khou tei pool A le B patna palup kei kanmei A pool khoumei Chakatdai Youngstar le B pool khoumei Model Baptist Church, MBC final palup ma MBC rui goal akhat channa champion lakan the. Champion team khang sian suna Dk. 8000 khatni runner up team khang Dk. 4000 hei BBC tuang Assistant Pastor, Namsuamdai Gonmei baan khou tipatlou kan e.

Author Since: Oct 29, 2018