News, State News

ADC TAMENGLONG KHOU KALAI DAIMEI SG. Pammei rui DAT tuang Vice Chairman phung kan the

DihCham News Service

Tamenglong. Oct 23: Naga People’s Front (NPF) rui jaimei Tamenglong Autonomous District Council tuang Democratic Alliance Tamenglong (DAT), Local Self Government khou SG. Pammei rui Vice Chairman phung kan the. DAT tuang Vice Chairman hei Dailong Segment khou BJP khou rui vote kumei Guisinang Pr. rui phung bam tuang e tiki Guisinang rui resigned sukan timei jeng rui asei election tatkei dat kan tuang e.

Vice Chairman tuang

election tei asei Council Hall Tamenglong khou Chief Executive Officer, D. Gangmei rui Act theilaina jailou khatni Chairman, Namsinrei Panmei rui Presiding officer sulouna tatkei kan tuang e. Mi mung khou tei DAT tuang member  guai rui guang kajaolou kan e tiki BJP biak thang bammei member guai rui thu guang makge. Vice Chairman khang member baimei rui ding adamei mek timei jeng rui SG. Pammei ta tei Presiding officer rui VC the tuna kaopatlou kan e.

  1. Pammei hei Khoupum Segment khou Indian National Congress khou rui vote kuna bam tuang e. SG tei rui sakan e tumei thu, “Asei ata Vice Chairman khang kadalou bammei hei ning makmei peng thang de, ai rui ngam the, thai the tuna kandihmei khang gai taan taanh pat ngam makge tiki member guaina lung nchamma taan pu khou rui ngam khang de.

Aniu ta kandihmei guai rui lumgaina meipi khang kadalou bammei khou hei taan suna lian patlou kho” tuna karian kan e.

VC kadaloumei tang Executive Member Lu Hatlhing Doungel neilamei kaipat suna Chairman, Vice Chairman khatni CEO khang phei baanlou kan e.

Thailou nu e, ADC Tamenglong khou hei seat 24 nai e, mi pang khou tei NPF rui jaimei DAT khang member 12 nai e, BJP rui jaimei member 11 nai e. Kumma NPF khou rui vote kumei Mekkanmei Tuntanbou Guangta tho theikum tei rui kapan amaanh kan tina re.

Mbuna, ADC Tamenglong khang Congress khou ruina vote kumei guaita BJP khou gut tho tuna Congress tuang kapi akhat ruina samei latdan tatei nuni mak nga SG Pammei tei NPF khou gutlou dat tuange tuna sa e.

 

Author Since: Oct 29, 2018