News, State News

Asei tuang bandh rui Nagamei kahao changmei nthanna dinlou the: UNC

DihCham News Service

Tamenglong, Oct 31: United Naga Council rui kaomei total shutdown bandh Tamenglong, Longmai, Luangba kaidai nun khou ni gaina tatkeina kan the office, dukan, kaithian thingh chuina thingh geih kan e khatni National Highway nun khou nganna gari tat kalu kan makge.

Indo-Naga political talk tuang Framework Agreement sign sukanmei solution hei jaimei lung khou tilou tho tuna demand sumei bandh tei Manipur khou Naga lungmei bam guaina khou ni tatkei gei muai kan e.

Nagamei guai ruina talk tuang solution hei kahaona bam the tumei asei tuang bandh khou ruina nthanna dinlou kan e, kahao changmei lungning hei gankei mak nga lung nchamma bam nina the tuna UNC President Gaidon Kamei rui sakan e.

Tamenglong mei public

guai ruina Indo-Naga peace talk ta machuangmei lun asei lianlou kanmei khang ta bandh volunteer sulou kanmei Rongmei Naga Youth Organisation, Tamenglong Luangrian rui thuankumei ndao kan the.

Author Since: Oct 29, 2018