News, State News

Electricity lam jaolou khang kage daina nai bam the

DihCham News Service

Tamenglong, Oct 26: Kandi khou lungmei mansei guai khang kage nthukmei akhat suna naimei Electricity hei Tamenglong khou suna thu nthuina sinsu ngam maknga bam the. Mi lam khou hei Manipur State Power Distribution Company Limited, Tamenglong Division tuang Assistant  Manager, Diliamang ta DihCham News Service rui ariuna pari ralou the. Mi gan khou tei Diliamang rui sa e tumei thu staff raomei hei rui public guai khang kage naimei taan tanglou ngam maknga bam tuang e tuna sa e.

District akhat khou Deputy General Manager akhat nai e. DGM akhat bang khou Manager kathum, Assistant Manager chakiu khatni baimei staff guaina sana DGM akhat bang khou staff 240 mbu naimei nimei lung khou Tamenglong district khang suna thu staff 34 na rui taan subam tuang e tuna sa e. Mi lung khou tei Assistant Manager kaneina nai e.

Tamenglong District Headquarters khou ntao taan su bammei staff gan 19 nai e, mi lung khou tei asei kum khatni 2020 lung khou pension tat kan nimei gan chanei nai the tuna sa e. Kage naimei staff ntang mak bammei lam hei kaji naimei sengdaimei guai khou ni saku rap bam di the tiki asei ngan chulou maknga bamma de tuna sa e.

Mai sinsumei sing thu gei mbu kubammei lung khou hei staff thu raomei jeng rui Armstrong Pame rui Tamenglong Deputy Commissioner phung bammei gan khou rui civil asek ta contractual suna lineman khang hei lalouna taan tatkei bam tuang e tuna sa e. Tamenglong kaidai khou hei kabam asek khou pre-paid maidan mak bammei hei ni 2nd phase suna taan kei dat khang puatchei tiguang dat bmaknga de tuna sa e.

Tamenglong khou hei Dui, mai, cheng pum khatni pusang gai mak bammei lam guai khou hei public guai ni rei-reina jaomei ram maknga kaji naimei lat kabam chana salou khatni taan patlou khang kage daina nai bam the.

Author Since: Oct 29, 2018