News, State News

Exhibition tatkei kan the

Tamenglong, Oct 30 (DNS): Zonal Education Officer, Tamenglong rui lengmei 39th District Level Science, Mathematic & Environment Exhibition 2018-19 mung asei Pretty Lamb Institute (PLI) khou tatkeilou kan the.

Tamenglong Chief Medical Officer, Dr. Chambo Gonmei, ZEO, Gaidonlung khatni PLI, Principal, Njangtao Riamei rui ginpi, champoumei gin khatni bampi lalouna tatkei kan e.

Piuthailiu Gonmei, PLI Class IX rui 1st, Gailanguang Kamei, Trinity Public School, Class XII rui 2nd  khatni Guangliang Newme, United Builders School Class X 3rd lakan e. Kaniu khang tei sian khatni certicate tilou kan e.

“Scientific Solutions for Changes in Life” tumei latdun bang khou tatkei kanmei exhibition mung khou tei CMEHSS, CGS, THSS, JNV khatni EMRS tuang students nun rui kajaolou kan e.

 

Author Since: Oct 29, 2018