Sports

Jadonang Memorial Football Tournament kahou puni the

DihCham News Service

TAMENGLONG, Nov. 1: Manipur khou lung bammei Zeliangrong mei chabuan nun khang football tournament dailiangmei akhat Jadonang Memorial Football Tournament hei 3 November nung Khuman Lampak, Imphal khou kahou puni the.

ZFA rui lengmei tournament khou hei aseikum team 34 ruina guang kajaolou bam e, opening ceremony khou The “Opening Ceremony” cum “Opening Match Match” will be graced by Shri Letpao Haokip, Hon’ble Minister (YAS), Government of Manipur ruina chief guest khatni Zeliangrong Football Association (ZFA) tuang President Amu Kamei rui Functional President suna laanhpatlou puni e. Ragailong le Namdunlong YC rui opening match palup puni e.

Author Since: Oct 29, 2018