News, State News

Loktak Livelihood Mission launch sukan the

Imphal, Oct 23, (DIPR): Manipur tuang chabuan nun khang taan ti khang khatni kha nimmei nun khang kacheng gai mbu ran guang khang ruina “Loktak Livelihood Mission” hei Chief Minister N Biren Singh ruina Ningthoukhong, Bishnupur khou asei hei launch sulou kan the.

Loktak Lake hei North East India khou dui nthan liangmei, tunu, jangnumei dui akhat re. Manipur khang kage naimei ju kha nai ntang makmei jeng rui kapeng thang ruina Dk. 400 crore tuang kha tingkum pum liu tan di the tiki 2020 khou ruina thu mi thiak hei nthek khang karam bam e tuna ni Biren tei rui sakan e.

Loktak Livelihood Mission bang khou ruina kha nruaimei taan hei geihna sinthao nu the. Chabuan guai ruina mi tuang chance tihei la chuina lalou tho tuna ni sakan e.

Fertilizer khatni chemical sinsumei hei rambam guaina khou gai makge, numei kam tho chemical le fertilizer sinsu mak khang ni sakan e.

BJP ruina jaimei Manipur Government ruina taan puni e tuna sapat kanmei taan guai tho nseklou mak nga khatni rilou mak nga taan pat puni de tuna N Biren rui sakan e.

 

Author Since: Oct 29, 2018