News, State News

Luangchum khou gari akhat mai ntoulou the

POUHOILUNG
LONGMAI, Oct 28: Asei jingbang khuang 6:30 keimei jeng khou meilun thai makmei nun ruina Luangchum nam khou truck MZ 05 A 3629 ta mai ntoulou kan the.

Luangchum nammei nun ruina amu amitlou dat kanmei mai tei thou ruina thoulou tuang cho tumei thai mak nga bam e.

Sa bammei lam khou hei Noney Poloce Station khou case file sulou bam the. Nam lung khou mi kummei thiak tipatlou kanmei tatei Luangchum nammei, gaandai nun rui tanhna nuni makmei ndao kan e.

Author Since: Oct 29, 2018