News, State News

MST bus service tat kahou dat the; 29 Oct nung Tamenglong khang helicopter service nai puni the

Daichui Gangmei

IMPHAL, OCT 24: Manipur State Transport (MST) passenger bus service hei asei rui luan kaneimei suna Chief Minister N Biren Singh ruina at Inter-State Bus Terminus (ISBT), Khuman Lampak, Imphal East District khou asei hei inaugurate sulou dat kan the.

State Transport Depart ment bang khou sinthao bammei Tamenglong le Imphal, Moreh le Imphal tuang helicopter service hei ni 29 October 2019 nung ti tat kahou khang karamranhak bam the. 25 October nung kiu helicopter sam chada puni tuna ni

Biren rui sakan e.

Asei MST bus laanhpatlou kanmei tei Imphal-Tamenglong, Imphal-Khoupum, Imphal-Nungba, Imphal-Tamei, Imphal-Kamjong, Imphal-Jessami, khatni Airport Express (ISBT to Imphal Airport) cheng tat bam khange. Sa bammei bam nun khou bus nun asei tingjin gaina guang tang gei kan the.

MST bus ruina duthang bammei nammei nun Imphal khatni baimei town tat kalumei khang kadai suna gengmei tilou khange. Mi bus hei tat chuimei khatni baimei kathiak nchum makmei thiak su ethei media ruina kaji naimeii Department khou dinlou nina re tuna media khang ni Biren rui taan tihaplou kan e.

June 24, 2017 khou tei reimei suna MST bus hei titat rei tuang the, tiki Pherzawl tuang cheng khou tho mi bus ja hei tat khang kungmei jeng rui tat nthek bam e, jaimei lung gari kaomaimei lana tatdat khang su bam e tuna ni sakan e.

MST bus driver khatni handyman ruina public guaita njianna siamruai su ngam kan khang machuang lou o, kumma kapinmei khatni loukeimei thiak sulou mak khang ni sakan the. MST bus ruina sian ntan khang ramme tiki public nun siamruai su khang ti tatlou tuang de tuna sakan e.

 

Author Since: Oct 29, 2018