News, State News

Napolean Ruangmei, MSF ta riulou kan the

Pouhoilung
Longmai, October 28: Longrang Chuncham Phuam Longmai Area, rui leng nga Pou Napolean Ruangmei, MSF, Topper, rui Divisional Forest Officer, DFO Longmai District, Government of Manipur tuang Post nphang guangmei ta riuloumei mung 27 October 2018 nung Rhema Public Academy tuang Chapel Hall, Khumji Bazar khou “Love & Shine” tumei latdun bang khou tatkeilou kan the. Pou Lanthuiguang Kamei, Former Secy. Longmai V/A, rui program jailou mei bang khou Rev. Sangailung Gangmei, Founder, Principal TMA Longmai, rui Gaicham phunguanglou kan e.

Pou Napolean Ruangmei, hei 3rd March 1992, kum  Longrang nam khou puanlou kan e. Kamei alao chabuan na thaomei gan khou kapui Luh Chinglaliu @ Christina Ruangmei, kanei Longmai Bazaar khou guang bamma Private School  khou oja suna Napolean tihei makuat thao khuan e. Tingkum ramlian patmei gan khou Catholic School Canchipur khou leirik ncham tatdatna Class 10 le Class 12 khou subject kathum-thum khou letter mark lalou kan e.  Kum 2013, khou BSc. College of Horticulture & Forestry, Pasighat Arunachal Pradesh, khou rui University Gold Medal lalou kan e. Kum 2013-14,   khou Forest College and Research Institute Mettu Palayam Tamil Nadu khou rui MSc. passed su kan e.

Manipur Forest Depart ment tuang  Manipur Forest Service Exam  2014 khou topper guang  nga Tamenglong District khou posting guang bamlouna katuang Service kahou bam tuang e. Kamei hei Manipur khatni India khou alao liangmei officer akhat su bam e tuna sa e.

Author Since: Oct 29, 2018