Articles

PETROLEUM KHATNI ISSUE NTHUKMEI

Jimmy Pamei

Mituang article khouhei Zeliangrongmei/Nagamei ruai question kathan nai nuhmei lam tithai lou ni ye. Mikiuthu tabuijaeng ruai Indiamei hei 1947 jeng khou Nagamei kandih tihei la khang karam ran hak thau cho? Tabui jeng ruai Nagamei ta Indian Union khou gut khang nthiam ran hak tucho, ramhmethei Force kajauhna Nagamei ta India lung khou la gut lou tucho? Nagamei hei kalunn gai tina cho? Nagamei hei ningtingmei jat tina cho?

Mitei khuan lakge. 1947 jeng khou Nagamei lairik thaimei gei hak makge. Su-jou kumma bam lung bam geih de. Tiki heidikam kha Nagamei kandih tihei laa nina su kan tuang cho? Kalam baihmei ni nai khuang e, tiki Petroleum lam hei ni akhat khuang e tuna chak patmei tuang nai e.

1960 jeng khou Naga Student Federation tuang meeting akhat Kohima khou nai kanne. Khoutei Phizo ruai Nagamei lam khou Nagamei student nun le discussion su kanne. Khoutei “Thauh” (petroleum) lam ni phung pat kanne. Nagamei kandih khatni Assam khouhei thauh nai e tuna phung pat kanne.

Midak khou lumsimei akhat kiuthu: Britishmei hei 2nd World War dou tei ruai scientists ajuh chaa patna bam tuang dithe. Kaniu ruai Zeliangrong/Naga kandih khu guang khoutei Thauh hei nai e tumei thai khuang dithe. Mituang ‘information’ tei Indiamei pu ni chulou-thailou kan khuang e tuna lumsimei patre. Tiki Nagamei public majority ruai kalam khat sini thai lou makge.

Nagamei kandih hei Indian Union khou gut louthe. Atau thu pat dat khang Heidi kung hak the. Peace Talk ajuh tatkei the, rih su the, Peace nai dat the… ka-kandih tuang RIGHT nai de tuna bam sini guang negotiation guang tangh mak bam dihe. Guang tang nikum the, Sovereignty, Alternative Arrangement, Supra State etc. lam ra pat re. Guang tangh makge, solution guang jat makge. Kathiak akhat khou ruai ‘DELAY’ su dat dat the.

Midak khou atau thu thai nthan thiak the: Petroleum/Hydrocarbon hei Nagamei kandih khou nai the. Estimate su pat reimei khou kumma nai the: The 5000 BCF (Billion Cubic Feet) dou hei Tamenglong-Churachandpur area khou nai the (1 Cubic feet= 22 litres approximately). Mihei India Govt., Manipur Govt., khatni Jubiliant Energy (Holland) ruai contract kasiamhma survey su bamthe. Zeliangrongmei ruai jaguat chaa makmei agreement sulou khuanne, tiki mitei nuh makkhe tuna han dat ngam the. Public Hearing nganna thing lou khuanne. Income/profit sharing lam khou jau puki ‘indigenous/tribalmei khang 0% de. Mi thauh hei explore suthau pu ethei Environement khatni Social Problem mpeina guang puni. Mitihei nuh makmei thiak lian lou tang the. Tiki atau-atau hei Oinamlong area khou hou pat makmei aircraft/robot hei tingmik pum sam bamme. Mi robot/plane hei Survery/Resource Mapping su bam lana khuang e. Indigenous Peoples’ Rights ta ni thailou dat mak khe. Thauh jaeng ruai aniu kandih tihei mpat ngam lakgna bam lana cho tumei question kathan hei public khou tithai pat ni tuang e.

 

Author Since: Oct 29, 2018