News, State News

Rani Gaidinliu Women’s Market khou rui alao panti kasiam thaomei bam su tho: N. Biren Singh

DihCham News Service

Tamenglong, Oct. 30: Rani Gaidinliu Women’s Market asei kaithan kumei mung khou Manipur Chief Minister, N. Biren Singh rui ginpi latsa suna sana mikaithian khou rui alao guai panti kasiam thaomei bam su tho tuna sakan e. Mi kaithian kaithan kumei mung tei Police Housing khatni Tamenglong District Administration rui lenglou kan tuang e.

Asei tuang mung tei laothuan khuang chakiu keimei gan khou kahou ni tuangg e tiki Senapati khou ni kamung nai gei tina Senapati thang tareina chopper khou tingjin khuang kanei keimei gan khou keina kaithan kulouna khuang 3:13 keimei gan khou sam tatdat kan tuang e.

Tamenglong khou bammei public nun rui guang kajao chuilou kanmei mung khou tei CAF& PD/Revenue Minister, Karam Shyam, Agriculture, Veterinary & AH, Minister, V Hangkhalian, Tamenglong MLA, Samuel Jendai Kamei, CM, tuang Adviser, Rajat Sethi, Chief Secretary, Suresh Babu, DGP. LM. Khaute, Tamenglong DC. Ravinder Singh, District Level Officer nun khatni Social Organization aju tuang kapi kaga guai rui guang nga kadam la nchamlou kan e. Mi Kaithian kai tihei ZBCCNEI, tuang general Secretary, Rev. Dr. NH. Adui rui Ragwang khou kat gutloumei khatni kaithan kumei mung laanh patloumei khou kalumlou kan e. Biren Singh hei Tamenglong District ta ningthuk mbuna taan sulou bam, kalam thu, Poly Technic Chiuluan, 500 Metric ton tuang Grain Godown, Inriangluang, Tamenlong-Khongsang cheng taanlou bammei, Oja nun khatni Dortor nun bam khang Hostel ni asan makmei lung khou kahou na August 2019 khou kaithan ku khang karam puni, Haochong ta Sub-division ti nguan na kage naimei taan sin thao khang Dk. 100 tikei puni. Khumji-Nungtek khatni gengjeng khou alammei cheng nun ti gai mbu thao nimei, Tamenlong pusang tigai mbu thaoloumei khatni seng thao daithao nimei taan duan aju taan kei khang naina bam tuna Samuel Jendai tei rui sakan e. Mi taan guai kiu nthui na taanlou bam ethei thu cabinet minister khang suang sini gai the tuna ni MLA, Samuel Jendai Kamei tei rui sakan e.

Champoumei gin sulou kanmei Karam Shyam rui ni sakan e tumei thu Imphal kaidai khou thu Ima Keihel na kai gaimei khatni daimei kasiamlouna si bam the. Njeng khoumei Pui nun na rui Manipurmei pui guaina ram makge, khatle khatta njian na bam kho tu ethei thu ching khou bammei pui guai khang ni kaithian hei taanlou nina de tumei jeng rui mi kaithian hei taanlou tuang e. Asei Tamenglong khou kaithan ku kanmei le akhatnamei kaithian charuk thu kaithan kulou tang the tiki Chandel tuang suna thu kaithan ku mak he tuna sakan e.

India Prime Minister, Narendra Modi hei Rani Gaidinlu ta njianna ning thuk chang e tumei kataan rui lianlou e, tumei thu Kohima kaidai khou stadium daimei taanlou khatni Rani Gaidinliu jan khou ram kaja aju ni taanlou kan the. Kummeijeng rui Narendra Modi tihei kaluaina India tuang PM tiphung kaluai datnimei chun naina bam gei kho tuna ni Biren tei rui karianlou kan e.

Asei tuang mung khou guang kajaomei phuam ram ethei charai aju rui Manipur Chief Minister khang tei kaipat khatni Memorandum tilou gei kan e. Memorandum guai salou ni tuang e tiki kagan nianmei jeng rui Tamenglong MLA, Samuel Jendai le dung kariu na kaphianlou dat puni tuna salou kan e.

 

Author Since: Oct 29, 2018