News, State News

Tamenglong-Imphal Helicopter passenger service sam kahou kan the

DihCham News Service

Tmenglong, October 29:  Manipur Heli Service rui sinthaomei Tamenglong le Imphal kak khou Helicopter tuang passenger service asei rui reimei suna sam kahou kan the. Mi tuang service kahou nu khang rui Manipur Chief Minister N. Biren Singh rui asei laothuan khuang 9 AM khou Imphal Airport khou ginpi suna laanh patlou kan tuang e.

Tingmik pum tat liang guaih tat bam nimei helicopter tei asei laothuan khuang 10:30 keimei gan khou Tamenglong Assam Rifles helipad khou guang toulouna 10:40 khou passenger guai ta phung nga sam tatdat kan e. Mi Helicopter khou hei gaan pa-ngu dung nu e. passenger akhat rui kg 5 ru puat phung hian nu makge. Mei phamei gaankhat  khou bhara Dk. 2000 la puni, kumma alao tingkum kanei bang khang suna thu Dk. 250 la puni tuna sa e.

Mi tuang service hei tingmik pum Imphal khou rui laothuan 9:30 khou rui guang nga Tamenglong khou rui 10 AM keimei pum hei tat liang guaih tat bam puni tuna sa e.

Asei reimei suna helicopter service hei tat timei jeng rui Tamenglong, SDO Kachamthai Feiga Gangmei, SDC, Namlalung Gangmei, SP. Ningshem Vashum, SDPO Josiah Pamei, 23 Assam Rifles CO, Raj Kumar, Medical team, Fire Service kaniu rui helipad khou guang nga sih gai jao nchamlou kan e. Tamenglong le Imphal Airport kak hei helicopter khou minute 20 sam e tuna asei tat kanmei passenger akhat rui mbuna sa guang dat re.

 

Author Since: Oct 29, 2018