News, State News

Tamenglong town cheng koyla heih bam e

DihCham News Service

Tamenglong, Oct 30: Public Work Department, Government of Manipur bang khou rui Tamenglong town cheng chadi hak nga Koyla heih bam the. Mi town cheng tihei kakaipou mek kumma Auto Richshaw Association, Society for Enhancing Tamenglong ram ethei civil phuam nun rui kat patna taan rap-rap bam tuang e tiki asei suna thu kaji naimei department rui taanhlou bam e.

Chadi na taan bammei taan hei kathiak chana taan bam dai khatni chian puni dai tumei lat than hei thu naina bam e. Koyla heihmei taan hei katupma taan ngam makmei jengrui taanmei gan khou tat gai khang khatni chian nu khang taanlou khang kage nai e.

PWD rui taanh bammei taan hei Tamenglong-Khongsang cheng taan bammei Morung & Sons tuang puatchei khatni machine nun sin suna taan bam tuang e tuna sa e.

Author Since: Oct 29, 2018