Articles

Jisu Puanloumei ta ningtoumei ngai: Christmas

Mpamei Kadi
Tingkum kagan tat bammei theilaina aseikum 2018 Christmas hei guangdat the.Christmas gan hei Christianmei kathui khang lungning luat(emotion) thaomei gan e. kagan guangmei khouna observe sumeina ramma aseikum ngai khou rui bumangh pantibiak thang mbuku khang sumei hei nthukmei e.
CHRISTMAS OBSERVE SUTHAOMEI: Christmas tingmik: Jisu puanimei lam hei O.T. thang rui muhzung nun roi dinkasuakloumei guangtang changmei lam tei Matthew le Luke gospel kanei khou hei nthana hilou the. Kume tiki
tingmik thu Bible khou hilou mak e. Tingkumpum December 25 khou ngai bammei hei mi nung kahak tei Jisu ta puanloumei tingmik kiu e, tuna rammak e tuna Bible kathaimei nun rui hilou e. Tingsei gan khou lauziunun kapaeng thang tipatmak e. April-October lung khou mpeng thang geng tatre, tuna hilou e. Mi gan khou geng tat bammei ta hou  kahak the. Jisu hei tabui tingmik khat khou puanlou the tumei nthana Bible khou hilou the. 25 December nung hei thu Jisu kandih pap khang mansei lunsuna puanloumei luan ta tei neilana ningtoumei tingmik(commemorative day) univerasal Christmas Day supui tuang e.
Aniu rui lummei hei Jisu mansei suna nchanglu (Virgin Mary) khou rui puanmei ta e. Kata puanmei tingmik ta hamme. Kumpuizang rui kandih khou Church guai rui tingmik bai baina ngai e. Church geimei rui 25, December khou, asek rui January 6, February 2, March 25, April 19, khatni November 17 khou Christmas su e tuna hilou e.
CHRISTMAS JAN: Englandmei rui Christos Masse, Spaimei rui Natvidad, Italymei rui Natale, Francemei rui Noel, Germanymei rui Weihnacht, Scandinaviamei rui Yule khatni Indiamei rui Bada Din tuna kalat kalat khou baina kao e tuna hilou e.

OBSERVE SUTHAOMEI LAM: 300AD ngan khou meinun rui Christmas lam hei kaba kara thaimak khuan e. Scholar nun rui tingkum bai baina hilou e. 336AD khou Rommei guangh daimei Constantine rui Rommei rui kandih
sinmei bam guai khou 25 December hei general holiday suna declare sulou khuane. Christian nun rui Christmas observe sumei hei tingkum 1682 nadi e. Zeliangrongmei rui Christmas suthaomei hei tingkum 104 douna di e, tuna chakpat e.

CHRISTMAS FATHER: 500AD jang khou Saint Nicolas kaumei Bishop Turkey khou lungai chingkhiumei pu khuan e. kamei rui lungsi-lungroumei nun, sumpui-maipui nun khang nkha-n-galou thaimei pu khuan e. Christmas gan
khou kai-kai khou gift njanlou tina alau nun kata mpeina kahau kasian khuan e. St. Nicolas jan kau thailamaknga Hollandmei rui Sinter Klaos, tuna kau khou rui nseipatlana Santa Claus tuna thai khuan e. Katuang tipat thaimei ta thu aniu lailui khang nai e. Tiki Christmas gan khou chaengdang khou Christmas Father meng danloumei thiak hei thu alaunun ta cheng jai mbiangmei tuang nai e. Jisu ta hamma Christmas Father ta kaniu lungning khou chuhloupuni. Mi phan khang guaikai meng Bible khou hiloumei, reliable sumei meng nchinloumei kage nai e. Jisu ta
thaidiang khang sunina khuane. Sabammei lat nai e, CHRISTIAN tumei latkeng khou hei CHRIST hei meklana kathei khou IAN hei rui dinmei thu I AM NOTHING tumei tuang e, tu e.

Neilaliangmei Christmas khatni Raguangh him ndauna lungmei neilamei tingkum kathan 2019, mei mathiuna khou naimei su o.

(Mpamei Kadi hei Tamenglong Baptist Church tuang Emeritus Pastor e)

Author Since: Oct 29, 2018