Letters

Letter to the Editor – Taanhchuilou o khatni tichuilou o

Sir,
Taan taanhmei guai rui katuang taanphi latoumei tei biumei e. Kumma reidou tuang taanphi khatni aseidou tuang taan phi lam khou salou pui tuang e. Aseidou salary tuna kao bammei hei ntei (Salt) khou rui Salary tupat dat tuang e, mikiu thu, Roman Empire dou hei Rommei rihmei (army) nun tuang taan phi (salary) hei ntei (salt) rui tibam
khuan e tu e, kumma aniu pupou reidou ni ntei rui jengphi tibam tuang de KHANGCHIU mei jengphi lao kum jinglou mei phi rui ntei (salt) dum meikhubut (Knee) di hei ti rap rap the tu e. Noupu lao kum jing lou mei phi rui meiban jungkuidi hei ti rap rap the tuna ra bam khuan the.
kuma ntao gan khou thu salary timei thiak ni bai datthe. Sian (Money) rui tanphi tidat bammei juk the.
Ntao India khou tanphi employee nun tuang salary hei tichui ngammak nga bu chanei, tachat dou dou sini ti makna bamlou mei gan sini nai the mihei government phungmei nun ram suai the. tiki USA khou thu kumakge tu e, Teacher nun tuang salary hei bu akhat tuang hei quaterly (10,000) tumei pu khang hapta khat khou 2500 tipuni every week salary nphang tan tan de tu e, kum tina lunggai bam tuang the. kaniu hei tan ni tanchui the timei ni tichui the tiki India khou thu tanchui tini ti kasi tan kasi tini tikasi hei kum tina daithao maknga lungsi bam tuang the, hei jeng rui tan chui lou o khatni tichui lou o, India daithao puni, Manipur daithao puni khatni Tamenglong daithao puni.

Yours, CM. Phaomei
President, Bamgaijang Youth Club, Tml

Author Since: Oct 29, 2018