Aseiluan coronavirus rapian pat bammei hei tho katitna dihe tiki virus lam khou phugut mak ethei nthuk ran, si ranmei rapian guang bam dat nu e tuna Wuhan khou bammei virologist “Bat Woman” tuna thaimei Shi Zhengli ruina sakan the. Zhengli hei lemtuai khou rui meithiu lasihmei rapuat aju ta phu patlou kan tuang the.

Author Since: Dec 19, 2019