News

“DA rui ndiu guangmei nunta neilana riulou o”

DihCham News Service
TAMENGLONG, MAY 27: Tamenglong tuang quarantine centre nun khou rui mpatlou kajimei nunta kakai- kakai tat khang mpatlou kahou puni the. Kaniu rui kailuang guangmei gan khou neilana riulou o tuna DC Tamenglong Armstrong Pame rui asei hei meiguai khou jenghuaimei latbam sapat kan the.

Kakai- kakai titat nimei hei, Green Zone thang rui guangmei nun khang thu jeng 14 quarantine bamloumei lung khou naomei lun houpat mak ethei District Task Force ruina Discharge Certificate tilou puni. Kumma, Red Zone thang rui guangmei nun khang ruina jeng 14 quarantine bamlou khatni naomei lun houpat mak tumei ta mpatlou puni. Khatni, kaniu tuang result guang mak sini naomei lun houpat mak bam ethei thu jeng 14 quarantine bam tangh ethei mpatlou puni. Tiki, kaniu tuang test result nphang maksaan kakai- kakai khou quarantine suna bam nina the tuna ni sapat kan the.

Author Since: Dec 19, 2019