News

Longmai khou gaan 434 quarantine bam the

Pouhoilung
Longmai, May 27: Asei nganmei lung khou- Longmai District tuang quarantine centre nun khou mansei 434 guang bam the. Mihei Community Quarantine Centre nun khou gaan 273 khatni Institutional Quarantine Centre nun khou rui gaan 161 e tuna sa e.

Sa bammei gaan 434 khou tei rui gaan 293 tuang COVID-19 test khang thalou kan the. 162 tuang result thu nphang dat the. Mi pangh khou tei rui dulanung positive sumei gaan akhat nphang kanmei tei the.
Longmai district mei flight khou rui guangmei guai ta Tazei Public Higher Sec. School khou lou khang ni chamdaan lou bam the tuna sa e.

Author Since: Dec 19, 2019