News

Nagaland khou COVID-19 case 9 tangh the

Imphal, May 27 (NNN): Nagaland khou asei hei gaan pa-ngu khou COVID-19 nimpat dat kan the, kumma mi state khou kaguaina gaan chakiu tangh kan the. Ntao nao bammei 9 hei kapeng thang rui phung guangmei sin the. Monday nung tei rui reimei suna nimpat kan tuange, kum tina asei nganmei lung khou tho gai datmei mek he.

Nagaland khou 1445 sample test su tang kan the, mi pang khou tei 1113 tho result pat datna negative sukan e tiki sample 323 tho result ti guang dat mak he tuna sa e. Asei gaan chakiu anao bammei hei kapeng thang rui phung guangmei sin the, Nagaland khou kai han guang nimei guai ta June 1 lung khou train le bus ruina huan guang luai nam khang karam bam e tuna sa e.

Author Since: Dec 19, 2019