News

Nkha guang bam geih dihe

DihCham News Service
TAMENGLONG, MAY 27: Meiguaina rianra bammei rana de tiki nam thang lung bammei nun ruina kaidai khou bammei rammethei Quarantine centre khou bammei nun khang gannui- pannu tiguangmei khatni charai rammethei phuam nun ruina siandui suna nkha guangmei thiak hei nthek mak nga tatkei bam dihe.
Asei hei Tamenglong Block khou naimei Ramlaluang nam rui Quarantine Centre nun khou sinsu kan diu khang rui dikmei thing truck load akhat khatni  gannui panu nkha guang kan the. Mitei DC Tamenglong baanh khou nsinhlou kan e.

Ramlaluang nammei nun rui Tamenglong DC khou relief puat tilou bammei

Mbuna, Liangmai Naga Baptist Association, LNBA ruina ntao Tamenglong kaidai khou quarantine tatkeina bammei khou sinsu kan diu khang rui Dengka 20,000 nkhalou the tuna official cham akhat rui sa e. Mi sianbam hei SDO Tamei khou baanlaanlou the tuna sa e.

Author Since: Dec 19, 2019