News

Tamenglong khang asei toilet 2, parking bam inaugurate sulou kan the

DihCham News Service
Tamenglong, Sept. 4: Swachh Bharat Mission (SBM) bang khou taanhlou kanmei public toilet kanei le gari khemloumei bam Deputy Commissioner Armstrong Pame rui asei hei inaugurate sulou kan the.

Tamenglong kaidai Haipou Jadonang Park deng khou naimei ‘Pay and Use Public Toilet’ hei Dengka lakh kathum mbu kumma District Hospital Tamenglong deng khou kasiamlou kanmei toilet rui lakh kanei mbu keilou kan e, kumma hospital deng khou parking bam akhat ni taanhlou kan e.

Sa bammei toilet kanei tihei nthanna piu ni ethei sinsumei guai rui sian ti nina the, nthanna sinsu ji ethei sian ti mak sini nu de tuna Armstrong tei rui sakan e. Toilet jaosin bam khang mansei langlou kan the, kumma sian lou khang toilet khou box lou puni e tuna sa e. Government ruina taan gaimei aju taanhlou sini public nun rui Government puat de tuna sinsu chui mak khou ruina aniu kandih daithao nian bam tuange tuna sakan e.

Toilet le parking bam inaugurate sumei mung khou tei PHED Tamenglong tuang Executive Engineer Gaijinlung Thaimei, Assistant Engineer Premson Panmei, CMO Dr. Chambo Gonmei, MS Guidiathiu Kamei khatni baimei nun guang kajaolou kan e.

Author Since: Dec 19, 2019